عشق(1)
87 بازدید
موضوع: اخلاق و عرفان

سخن در باب عشق است، عشق حقیقی یا مجازی، کدام مراد است؟!

بحث عشق مجازی وحقیقی از دیر باز تا کنون مطرح بوده است  وکم کم بعنوان یک مشهور واصل مسلم در زبان وبیان اندیشمندان به آن اشاره می رود.بنظر بنده ما  نخست باید  به حوزه های محتلفی که بحث عشق مجازی وحقیقی را در آنها به چالش می کشیم توجه کنیم  و مشخص کنیم که  منظور ومراد ما از عشق و عشق مجازی در کدامین حوزه است

اگر بحث را کمی با دقت پیگیری کرده باشید سوال ها وپرسش های زیادی در گستره بحث وارد شده است که می بایستی با وسواس واحتیاط وبا صبر وحوصله به یکان یکان آنان پاسخ  شایسته داد تا حقیقت از مجاز روشن شود پرسش هایی مانند:

آیا عشق یعنی خود حضرت حق؟

آیا عشق موهبت الهی است نه خود حضرت حق؟ وحضرت حق آنرا به انسان عطا کرده است؟

آیا عشق زمینی وعشق انسان به انسان اگر عشق روحها شد واز عشق تن ها گذشت .این عشق روحانی عشق حقیقی است وعشق انسانی جنسی یا جسمی عشق مجازی است؟

آیا تقسیم بندی زیر مورد قبول است که فرموده اند:

مراتب عشق از دیدگاه دنیوی(سکولار):

عشق حقیقی=عشق به امور مادی

عشق مجازی= عشق به وسایط و وسایلی که انسان را به معشوق مادی میرساند.

عشق کاذب = عشق به امور متعالی

مراتب عشق از دیدگاه فلسفی:

عشق حقیقی= عشق به حقایق و ذوات عقلی

عشق مجازی= عشق به اوصاف عقلی

عشق کاذب= عشق به امور مادی و دنیوی

مراتب عشق از دیدگاه عرفانی:

عشق حقیقی= عشق به ذات الهی

عشق مجازی= عشق به اسما و صفات الهی

عشق کاذب= عشق به ماسوی اعم ازدنیوی و اخروی

غریب جاده تردید ،برگرد

دل تو بی سبب رنجید ،برگرد

زلال عاشقی در این حوالی

ز چشمان تو می تابید، برگرد

سروده دوست گرامی استاد دکتر سید مهدیطباطبایی

—————————————————————————————————

ما را بابحث بیچاره عشق بن مایه ای بیش نبود از سوژه و طرح گذشتیم به داستان کوتاه رسیدیم کم کم به گمانم به رمان نزدیک می شویم فقط از خداوند عشق می خواهم به پهن دشت سرسبزی ما را رهنمون کند.

برای اینکه خودم دوباره به وجد نگارش بیایم و به سبب اینکه گفته بودم اگر مطلب خوبی بیابم در لذت بردن از آن شما را نیز شریک می کنم بخش هایی از یک مقاله را که درجواب به سوال آیا عشق مجازی مقدمه عشق حقیقی است؟را برایتان می آورم.

البته بحث خودمان تا عشق حقیقی ومجازی پیش رفت .از خدا پنهان نیست از شما هم پنهان نباشد اکثر قریب به اتفاق اندیشمندان به عشق مجازی وحقیقی معتقد هستند ولی نمیدانم یا مندرست درک نکرده ام یا اینکه واقعا عرفا وعلما به جداسازی تعاریف در حوزه های مختلف التفاتی نداشته اند .خلاصه بنظر بنده این تقسیم بندی به این صورت درست نیست.ولی هر وقت ما آمدیم ودلائلمان را جمع وجور کردیم که بیان کنیم یا خط اینترنت قطع شد یا هرچه تایپ کردیم قبل از کپی کردن پرید .ما هم که گفته بودم شهرستانی وساده دل هستیم کم کم داریم خرافاتی می شویم .با خود می گوئیم :نکند این کار ما خطاست ومصلحت نیست .ولی چکار کنیم که آموخته ایم به عقل واندیشه بها دهیم واو را گرامی بداریم بهرحال دلیل مخالفت خود را بیان خواهم کرد تا اگر خطایی در آن است دوستان واساتید مرا راهنمایی کنند .ولی اینک به این مطلب دقت فرمایید تا ببینیم بعد خداوند عشق چه خواهد وبا دل ما چه کند .که هرچه از دوست رسد نیکوست

———————————————————————————————–

پس، عشق الهی از عشق به خویشتن آغاز می گردد و با عشق او به خلق ادامه می یابد و سپس با عشق خلق به خداوند به نهایت می رسد. اگر عشق را تنها گوشه ای از راز بزرگ خداوند بدانیم، عاشقان تنها محرمان این رازند، عاشق حقیقی به فراخور معرفت و عشق خود، به چشم اندازی دست می یابد که در آن جلوه ذات و لایزال سراسر حقیقت به تصویر کشیده شده است. عشق را بیشتر لغویان فزونی دوستی یا افراط الحُب تعریف کرده اند. این کلمه را مرتبه ای افزون تر از محبت دانسته اند، به طوری که ندیدن عیوب محبوب را از لوازم عشق دانسته اند.( ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، ج ۱۰، ص ۲۵۱)