اشو وعشق 2
71 بازدید
تاریخ ارائه : 2/24/2013 9:04:00 AM
موضوع: اخلاق و عرفان

اشو به مطالبی در زمینه عشق زمینی واهمیت آن اشاره دارد که برخی درست است ولی در ادامه راه حل هایی که برای عشق وعرفان ومراقبه عرضه می دارد نا صحیح و خطاست

اشو وقتی می بیند در مذاهب و به دنبال آن در عرفان به عشق زمینی وسکس به منزله یک مانع نگریسته می شود با رجوع به وجدان عمومی در انسان ها این دیدگاه را نادرست می یابد.اشو مانع بودن را قبول ندارد بلکه آنرا مقدمه می پندارد .اما در پی حل و گذر از این مقدمه متاسفانه موفق نیست ونسخه ای گنگ و گمراه کننده می پیچد و سپس هر کاری را برای برون رفت از این معضل ارائه می دهد بیشتر به پیچیدگی ودرماندگی منجر می شود


در جواب از اشو متفکران دینی ما سخنان بسیار جالبی را فرموده اند که به نظر بنده حداقل کمی به نفع عشق زمینی است .گرچه هنوز  سیطره مقایسه نادرست عشق مجازی وحقیقی بر آن سایه افکنده است

آنچه که در تحقیقات علمی به عنوان یک فرع باید پذیرفت تاثیر زمان ومکان وجامعه بر اندیشه و خردورزی اندیشمندان است.هر دانشمندی درحوزه جامعه و علوم انسانی ناگزیر در محیط وخانواده ای رشد ونمو کرده است .استادانی وهم صحبتان ودوستان علمی داشته است.گسستن از جامعه و غلبه فکر واندیشه محض بر افکار در علوم اجتماعی وانسانی بسیار سخت ودشوار است .

به همین دلیل است  که شما ملاحظه می کنید مکتب های فکری ودینی وادبیاتی در کنار یکدیگر ومتاثر از یکدیگر هستند .

تاثیرات متقابل نوع پوشش وگویش وحتی نگرش هم در کشورهای همسایگان بر یکدیگر کاملا پذبرفتنی است

البته در حوزه اندیشه منکر این مسئله نیستم که تفکر صحیح وبر اساس یک مکتب قادر است خود را از این التقاط برهاند .زیرا بزرگانی در عرصه علم بوده اند که کمترین اثر را از محیط خود پذیرفته اند وبر اساس یک نظام فکری ومکتبی نه تنها خود را از این حصار رهانیده اند بلکه با توجه به آزاد ومستقل بودن عقل ومنطق وخرد توانسته اند خود کشتی نجات برای دیگران شوند.زیرا جوهره این استقلال در ذات اندیشه وعلم و مکتب نهفته است

اما نکته ای که می خواهم به اشاره کنم این است که به وضوح عقب نشینی در مقابل عشق زمینی در بین اندیشمندان در حال شکل گیری است .

به گمان بنده این هیچ دلیلی ندارد جز اینکه از روز  نخست به اشتباه وارد میدان جنگ با عشق زمینی شده و اینک که عرصه را تنگ می بینیم هر آن بیم آن می رودکه  به التقاط دچار  شویم

در ادامه سخنانی را ذکر خواهم کرد که اگر در سالهای قبل بر زبان هر اندیشمندی جاری بود مورد تکفیر قرار می گرفت ولی امروز به عنوان یک مقاله علمی پژوهشی مورد استناد قرار می گیرد. نمی خواهم بگویم این بد  یا خوب است .بلکه این نکته را عرض  می کنم اگر شما با یک امر وجدانی وحقیقی در بیفتید لاجرم مجبور به توجیه والتقاط می شوید و عشق زمینی آن حقیقتی است که به اشتباه به جنگ آن رفته ایم