اشو وعشق
97 بازدید
تاریخ ارائه : 2/16/2013 12:16:00 PM
موضوع: اخلاق و عرفان

برخی از سخنان اگر آنها را مجرد -به قول ما طلبه ها لو خلی وطبعه-در نظر بگیرید جمله های بدی نیستند ولی وقتی آنها را در منظومه فکری صاحب سخن در نظر بگیرید دارای اشکال می شوند.

جمله هایی که در فضای وب منتشر می شوند گاه به همین صورت است .اگر فقط جمله را بخوانی وبگذری خوب است .ممکن است به عنوان پیامک هم در فضای عشق وعاشقی و حزن وشادی مورد توجه قرار گیرد.اما اگر شخص گویند ه صاحب فرقه ویا مکتب باشد قضیه کمی فرق می کند

جملات عرفای زمان ما که برخی را به عنوان -عرفان کاذب -از آنها یاد می شود به همین گونه است

چندین جمله زیبا از اوشو خواندم که اگر به صرف جمله اکتفا شود بد نیست ولی در یک چارچوب و نظام فکری نمی توان آنها را قبول کرد.

البته بایسته بود در بیان این سخنان  به منابع دست اول استناد کنم ولی در این برهه از زمان نه قصد آن را دارم ونه مجال آنرا و لذا به ذکر برخی سخنان ایشان در مورد عشق  می پردازم و نظرات خودم را هم در پی آنها با شما در میان می گذارم